Regelement en voorwaarden

Auke Jongbloed Life & Performance Coaching h.o.d.n. Personal Fitness Nederland versie 2 februari 2022

1. Personal Fitness Nederland

Personal Fitness Nederland (later genoemd: PFN) is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auke Jongbloed Life & Performance Coaching (KvK nr. 51006197). Waar in dit ‘Reglement en voorwaarden’ wordt verwezen naar Personal Fitness Nederland wordt bedoeld Auke Jongbloed Life & Performance Coaching (afgekort: LPC).

2. Overeenkomst

a. De overeenkomst komt vooreerst tot stand na het invullen, ondertekenen en bevestiging ervan door LPC.
b. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven bij de inschrijvin en eindigt na de afgesproken periode. Er is geen stilzwijgende verlenging.
c. De overeenkomst is persoonsgebonden. Trainingen en/of coaching-sessies zijn niet overdraagbaar aan een ander persoon.

3. Afspraken/trainingen en afwezigheid

a. Het ‘Fit for Life’ programma van PFN staat centraal. Dit betekent dat je geen vaste coach hebt, al streven we daar wel naar.
b. Alle trainingen zijn op afspraak. Je bent zelf verantwoordelijk om de trainingen in te plannen.
c. Discipline vinden we belangrijk. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan kan deze tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak verplaatst worden naar een ander moment in dezelfde week.
d. Indien je binnen 24 uur afzegt, dan wordt dit beschouwd als een afgewerkte training die niet meer ingehaald kan worden.
e. Bij een kleine blessure (als een verstuikte enkel, stijve nek of verrekte pols), dan gaan trainingen in aangepaste vorm gewoon door. Het gekwetste lichaamsdeel wordt dan niet getraind.
f.Heb je een langdurige zware blessure of ernstige ziekte, meld dit dan direct bij je coach. In overleg vinden we een passende oplossing.
g. Als de coach afwezig is, mag je er vanuit gaan dat er een goede vervanger komt. In het geval geen vervanging beschikbaar is, worden zowel betalingen als trainingen opgeschort totdat een coach beschikbaar is zodat je de trainingen weer kunt hervatten. In voormelde gevallen kan je de overeenkomst met LPC niet beëindigen.

4. Financieel

a. Er zijn diverse prijscategorieën in het ‘Fit for Life’ programma. Welke prijscategorie voor jou van toepassing is afhankelijk van de duur van de overeenkomst, het soort programma en het aantal keren dat er per week getraind wordt.
b. In afwijking van de normale tarieven kan er een gereduceerd tarief gelden, waarbij op de normale tarieven een reductie plaats kan vinden van maximaal 25%. Als gecombineerde reducties over dit percentage heen gaan, wordt het maximale reductiepercentage van 25% gehanteerd.
c. Je kunt ervoor kiezen om het verschuldigde bedrag voor de gehele contractperiode in één keer of in gelijke maandelijkse termijnen via SEPA automatische maandelijkse incasso te voldoen.
d. Indien je kiest voor betaling voor de gehele contractperiode in 1 keer, dan krijg je een korting op het totaalbedrag. De betaling moet dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum bij LPC zijn bijgeschreven. Betaal je niet binnen 8 dagen, dan vervalt deze korting.
e. Indien je kiest voor SEPA automatische maandelijkse incasso dan incasseert LPC tussen de 15 een 1e evan iedere maand. Zorg er voor dat je in die periode voldoende saldo op je rekening hebt staan.
f. Bij niet tijdige ontvangst door LPC van verschuldigde bedragen (om welke reden dan ook – als storneren, onvoldoende saldo, etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien LPC een 2 ekeer niet automatisch kan incasseren, wordt € 10,- voor administratiekosten in rekening gebracht. Indien je, ook na in gebreke te zijn gesteld met een termijn van 15 dagen, alsnog niet aan je betalingsverplichting voldoet, ben je in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht (minimum van € 40,-). LPC is vanaf dat moment gerechtigd de gehele vordering op te eisen en uit handen te geven ter incasso, bestaande uit de reeds vervallen termijnen en de nog te vervallen termijnen inclusief de reeds vervallen rente en kosten.
g. Indien je in verzuim bent door een betalingsachterstand kan LPC de overeenkomst met directe ingang beëindigen, dan wel op te schorten, zolang jij niet aan je verplichtingen hebt voldaan. Een en ander laat herberekening van de weekprijs in verband met het terugvallen in een andere kortingscategorie, conform artikel 4 sub a, onverlet.

5. Tussentijdse opzegging

a. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. In bijzondere gevallen kan LPC besluiten een
tussentijdse opzegging te accepteren, dit is ter beoordeling van LPC. LPC heeft
hierover altijd de beslissende stem.
b. We hanteren een periode van één maand (na ondertekening van de overeenkomst) waarin je kunt aangeven dat je wilt stoppen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Als je hiervoor kiest, ben je gehouden om de eerste drie maanden van de overeenkomst je verplichtingen na te komen en heb je recht op de overeengekomen trainingen.
c. In geval van tussentijdse opzegging (als vermeld onder a en b) dien je rekening te houden met het feit dat administratiekosten moeten worden betaald. Ook dien je kosten voor materialen te voldoen. Tevens vervallen eventuele reducties waar je recht op had (zoals reductie bij volledige betaling binnen acht dagen conform artikel 4 sub
c) met terugwerkende kracht. Daarnaast zal je, afhankelijk van het aantal weken dat je hebt getraind, terugvallen in een hogere prijscategorie waardoor er voor jou met terugwerkende kracht een hogere weekprijs geldt. In dat geval krijg je met terugwerkende kracht een factuur voor de meerprijs behorende bij die prijscategorie.
d. Indien je alle weken zoals overeengekomen in de overeenkomst in één keer hebt voldaan, dan wordt in geval van artikel 4 sub a en b de eindfactuur verrekend met het door jou betaalde bedrag. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt binnen veertien dagen aan je geretourneerd.

6. Beëindiging door Auke Jongbloed Lifestyle & Performance Coaching

a. LPC behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door LPC, je de toegang tot de LPC-vestiging te ontzeggen en het programma (per direct) te beëindigen. Een en ander laat herberekening van de prijs in verband met het terugvallen in een hogere prijscategorie conform artikel 4 sub a onverlet.

7. 100% Resultaatgarantie

a. We streven ernaar om samen met jou haalbare doelen te stellen. Als klant blijf je echter zelf verantwoordelijk om deze doelen te behalen. De coaches zijn niet verantwoordelijk voor niet-behaalde doelen.
b. LPC geeft 100% resultaatgarantie op het ‘Fit for Life’ programma. Dit programma gaat kosteloos (zie artikel 7-e) door als de afgesproken doelstellingen niet zijn behaald aan het einde van het traject, met uitzondering van de trainingsdagen. Deze garantie geven we uitsluitend als je je als klant aan het afgesproken schema houdt. Dat betekent in ieder geval:
c. Als je je niet aan de afspraken houdt, is LPC aan het einde van het traject niet verplicht om kosteloos door te gaan met het programma.
d. Je coach bepaalt of je in aanmerking komt voor kosteloze verlenging van het programma. De coach is niet verplicht dit tussentijds aan je te vermelden. Indien je toch van mening bent dat je aanspraak kunt maken op het kosteloze programma dan dien je zelf aan te tonen dat je je aan alle vereisten van het programma gehouden hebt.
e. Onder kosteloos doorgaan van het ‘Fit for Life’ programma bij het niet behalen van de afgesproken doelstelling wordt verstaan: voor de duur van 6 maanden: wekelijks wegen in jouw LPC-vestiging, persoonlijke voedingsadviezen, trainingsschema voor thuis, maken en evalueren van persoonlijke doelen alsmede deelnemen aan de vrije trainingen. Het individueel trainen met de coach valt hier nadrukkelijk niet onder.

8. Schade/aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. De coach bespreekt van te voren de trainingen en oefeningen. Deelname aan het programma is vrijwillig en op eigen risico. LPC kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan de studio. Ook niet voor de oefeningen die thuis gedaan worden of door het materiaal dat thuis gebruikt wordt.
b. LPC verwacht dat je gezond genoeg bent om het programma te volgen. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele medische toestemming om te sporten in de LPC-vestiging of daarbuiten.
c. LPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen. In gevallen waarbij LPC aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LPC gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt betaald.

9. Persoonsgegevens

a. LPC verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. LPC verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, voor marktonderzoek, commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van LPC en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van LPC.
c. Ook geef je toestemming voor gebruik van beeldmateriaal dat van je gemaakt wordt tijdens de uitvoering van het programma.
d. Je hebt een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van jouw verwerkte persoonsgegevens. LPC kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Je kunt schriftelijk bezwaar indienen tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet.

10. Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met LPC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter. Auke Jongbloed Life & Performance Coaching respecteert jouw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt hier meer over lezen in het privacy statement van Auke Jongbloed Life & Performance Coaching,